ހުކުރުވަގުތު ދެ އަންހެން ކުދިންނާއެކު ތަޅުލައިގެން ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް 55 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

June 1, 2008

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހުކުރު ވަގުތު ދެ އަންހެންކުދިންނާއި އެކު ގެއެއްގެ އޮތް 55 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން ބުނީ ށ. ފުނަދޫން ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލައެއްގައި މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އާއްމު ފަރާތަކުން ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހުކުރު ވަގުތުގައި އެރަށު ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ތިއްބައި ކަމަށެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލާގައި ހިމެނެނީ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި 18 އަހަރުންދަށުގެ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ.
ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ދެ އަންހެންކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެދެކުދިންގެ ބައިވެސް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.
ފުނަދޫން ވާހަކަ ދެއްކި މަންޒަރު ދުއް މީހަކު ބުނީ މިމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ފިރިހެން މީހާ ގޭގެގައި ތަޅުލައިގެން ތިއްބައިކަމަށެވެ.
” އެއީ ހުސްކޮށް ހުންނަ ގެއެއް, އާއްމުކޮށް ހަމަ ނާޗަރަންގީ ކުޅެ ހަދާ ގެއެއް. ފުލުހުންނަށް ވަދެވިފައި އެއޮތީ ތަންކޮޅެއް މީހުން މަދު ވަގުތެއްގައި އާއްމްކޮށް 8 ވަރަކަށް މީހުން އަބަދުވެސް އެގޭގައި އުޅޭ.“ އޭނާ ބުންޏެވެ.
އޭނާ ބުނީ ފުލުހުން އެގެއަށް ވަތް އިރު ފިރިހެން މީހާ ހުރީ މުންޑެއް ލައިގެން ހުސްގަޔާ ކަމަށާއި އަންހެން ދެކުދިން ތިބީ ސިގިރޭޓް ބޯން ކަމަށެވެ.
” އެވަގުތު ފުލުހުން ވަތްއިރު އެމީހުން ތިބީ ސިޓިންގ ރޫމުގައި. އޭރު ޓީވީން ފިލުމެއްވެސް އަޅުވާފައި ހުރި, ފުލުހުންގޮސް ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހުމުން ޓީވީ ނިއްވާލުމަށް ފަހު އިރުކޮޅެއް ފަހުން ދޮރު ހުޅުވީ.“ އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ.
އޭނާ ބުނީ މިދެކުދިންނަކީ މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް އުޅޭ ކަމަށް ރަށުތެރޭގައި މަސްހޫރު ދެކުދިން ކަމަށާއި ފުލުހުން އެގޭތެރެއަށް ވަނުމާއި އެކު މިދެކުދިން ދުވެ ގޮސް ފާހަނާ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށެވެ.
އޭނާ ބުނީ ފުލުހުން އެގެ ޗެކްކޮށް އެގޭ ތެރެއިން 12 ވަރަކަށް ބަރަހަނާ ފިލްމް އެގަޑީގައި ނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ.
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިފިރިހެން މީހާއަކީ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ދަރިއެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.
ފުލުހުން ގެންދަނީ މިމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

News from: Jazeera Daily

Advertisements

ދޮންފަނުގައި 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއެކު ގަދަކަމުން ބަދު އަޙްލާގީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ބަނގުލަދޭޝް ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

May 15, 2008

ދޮންފަނުގައި 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ އެކު ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީ ދެމީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އިތުރު މައުލޫމާތު އަދި ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

” އިއްޔެ ދެމީހުން ހައްޔަރު ކުރީ. އަންހެން ކުއްޖަކާ ބެހެން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި. އިތުރު ތަފްސީލު ދެވޭކަށް އަދި ނެތް.“ ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަނގުލަދޭޝް ދެމީހުން ބެހުނު ކުއްޖާގެ ބައްޕަ މިއަދު ބުނީ ސިކުނޑީގައި އުނިކަމެއް ހުންނަ ކުއްޖާ މީގެ އެއްދުވަސް ކުރިން މަގުމަތީގައި ކުޅެން ހުއްޓައި ބަނގުލަދޭޝް ދެ މީހުން އެ ކުއްޖާ ގެންގޮސް ކުއްޖާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައި ގަދަކަމުން ބެހެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބުނީ އޭނާ ވަގުތުން އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގުޅިކަމަށާއި ނަމަވެސް ތިން ފަހަރު ގުޅުމުން ވެސް އެރޭ ނެތް ކަމަށް ބުނެފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި ބިދޭސީ ދެމީހުން ގެންގޮސްފައިވަނީ އިއްޔެ ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ބުނެއެވެ.

މި ދެބިދޭސީ މީހުންނަކީ އެރަށުގައި ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭ ދެމީހުން ނެވެ.

From: Jazeera Daily
Also in: Haveeru Online

“އާއިލާ އަށްޓަކައި ދަރިފުޅު ގުރުބާން ކުރަނީ”

May 13, 2008

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ވާހަކަ އަކީ ވަރަށް އާންމު ވާހަކަ އެކެވެ. އަދި އެ ވާހަކަތަކުން މުޅި މުޖުތަމައު ވަނީ ނުތަނަވަސްވެ, ބިރުގަނެފަ އެވެ. ސަބަބަކީ ތުއްތު ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުން އެކުދިންނަށް ނަފްސާނީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން މިހާރު ވެސް ގިނަ އާއިލާތަކުން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާތީ އެވެ.

އެއްވެސް މީހަކު އެ މީހާގެ ކުޑަ ދަރިފުޅާ އެކު ޖިންސީ ގުޅުމެއް ހިންގުމަކަށް ނޭދޭނެ އެވެ. އެ ފަދަ ކަމަކުން ކުއްޖާ އަށްލިބޭ އަނިޔާތައް އިހުސާސްކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކު ބިރުން ހަލާކުވެދާނެ އެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަށް ދުވަހަކު ވެސް މައާފެއްނުކުރާނެ އެވެ. އެމީހުންނަށް ދެވުނުހާ ބޮޑު ގެއްލުމެއްދޭން ވެސް ފަސް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އެކަން ވަނީ ތާރީހުން ވެސް ފެނިފަ އެވެ.

ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއެކު އެކުއްޖާގެ ކާފަ, ޖިންސީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނެ އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ވަނީ ކާފަ އަށް ވަޅިން ހަމަލަދީ މަރާލާފަ އެވެ. މީގެ އަށެއްގެ އަހަރުކުރިން ހިންގި އެ ހާދިސާ ހިންގާފައިވަނީ ގދ. ތިނަދޫގަ އެވެ. ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހަމައިންނައްޓައިގެން ގޮސް ބަފާކަލޭގެ މަރާލީ އޭނާގެ ކުޑަ ދަރިފުޅާއެކު ހިންގި ނޭދެވޭ އަމަލަށް ހައްގު އަދަބު ނުދޭކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެ ފަދަ ގިނަ ހާދިސާތަކެއް ނުހިނގި ނަމަވެސް އެ ފަދަ މީހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން ވަނީ މިހާރު ހައްދުފަހަނައަޅާފަ އެވެ.

” އަޅުގަނޑުގެ ތުއްތު ކުއްޖާއާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރީ ވަރަށް ރައްޓެހިކޮށް އުޅޭ ވަރަށް އިތުބާރު ކުރާ މީހެއް. އެ ފަދަ މީހަކު އެހެން ހެދުމުން ކިހާ ނައްޓާނެތަ؟ އޭނާ ވަނީ ދަރިފުޅަށް ނޭދެވޭ މަންޒަރުތައް ފެންނަ ފިލުމު ވެސް ދައްކާފައި. އެ ފިލުމު ދެއްކުމަށް ފަހު ވަނީ ކުއްޖާއާ ބެހިފައި“ ނަންހާމަކުރަން ނޭދޭ މަންމަ އަކު ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅާ ބެހުނު މީހާ އަކީ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ކަމަށާއި އަދި އެ މީހާ ދަރިފުޅަށް ކިޔައިދެނީ ވެސްބައްޕަ ކަމަށެވެ.

”ޝައްކުވެސް ނުކުރެވޭވަރަށް ކައިރިކޮށް އުޅުނުމީހެއްއެއީ. ކީއްކުރާނީ ވަރަށްވުރެ ނުބައި ވެއްޖެނަމަ ކޮންމެ ފަދަކަމެއްކޮށްފާނެ. އޭނާ އަށް ވެސް އެކަމުގެ ހިތްދަތިކަން އެނގޭނީ އޭނާގެ ކުއްޖަކާ މީހަކު ބެހުމުން,“ 26 އަހަރުގެ މަންމަ ބުންޏެވެ.

ކުޑަކުދިންނާ ބެހުމުގެ މައްސަލަތައް ކަން ބޮޑުވާ އަދަދަށް އިތުރުވެފައި ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

” ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލައަކީ ކަން ބޮޑުވާން ޖެހޭ މައްސަލައެއް. ބައެއް ފަހަރު އާއިލާތަކުގެ އަގު ވެއްޓިދާނެކަމަށް ބަލައިގެން ރިޕޯޓެއްނުކުރޭ. ރިޕޯޓް ނުކުރުމުން މައްސަލަތައް ބޮޑުވުމަށް މެދުވެރިވަނީ,“ ފުލުހުންގެ އިނިސްޕެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ އަބުދުލް މަންނާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް އެ ފަދަ އަމަލުތައް ގިނައިން ހިންގަނީ އާއިލާގެ މީހަކު ނުވަތަ ރައްޓެއްސަކު ނުވަތަ ދަންނަ މީހަކަށްވާތީ ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ފަސްޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް މަންނާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ކުޑަކުދިންނާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ މައްސަލަތައް ސިއްރުކުރާކުރުން މަންނާނު ސިފަ ކުރައްވަނީ ” އާއިލާ އަށްޓަކައިދަރިފުޅު ގުރުބާން ކުރުން“ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

”އެހެން ނޫންތޯ މިވަނީ. އާއިލާގެ އަގު ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް ބަލާފައ ރިޕޯޓްނުކޮށް ތިބެނީ. އެކަމަކު އެ ފަދަ އަމަލު ހިންގާ މީހުންނަކީ މަޑުން ތިބޭނެ ބައެއް ނޫން. އެ މީހުން އެކަން ކުރާނެ. އެކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ އެކަން ކުރާ މީހުންނާ މެދު ސަމާލުވެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން. އެ ކަންކުރެވޭނީ އެކަން ކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކޮށްގެން,“ މަންނާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ސާވޭއަކުން ދައްކާގޮތުގައި އުމުރުން 15 އަހަރުނުވަނީސް ކޮންމެ ހަ އަންހެން ކުއްޖަކު އެއް ކުއްޖަކަށް ވަނީ ޖިންސީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ލިބިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އެ ނިސްބަތުން އިތުރުވެފައިނުވާ ކަމީ އެ މައްސަލަތައް ސިއްރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ބޮޑުކަން ދޭހަވާ ކަމެކެވެ. އެ ފަދަ މައްސަލަތައް ސިއްރުކުރަމުންދާވަރަކަށް އެކަމުން ގެއްލުން ލިބޭކުދިން ދާނީ ގިނަވަމުންނެވެ.

މީހުންނާއި އާއިލާގެ އަގުވެއްޓިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ރިޕޯޓްނުކޮށް ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ތިމާގެ ތުއްތު ކުއްޖާ ގުރުބާން ކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮން ސަބަބެއް އޮވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ތިމާގެ ދަރިފުޅަށް ވުރެ އެހެން ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު މުހިންމުވަނީ ކުދިންނަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެވެ.

އެކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު ފަސްޖެހިގެންނުވާނެއެވެ. އާއިލާ ނުވަތަ ރައްޓެހި މީހާގެ އަގަށް ޓަކައި ކުއްޖާ ގުރުބާން ނުކުރާށެވެ.

From: Jazeera Daily

Save the Children from Pedofiles

May 11, 2008

childrens-day-2008
Maldives Today is urging all bloggers and individuals involved in citizen media to take a unified stand against child sexual abuse in our country. As part of a drive of Bloggers against Child Sexual Abuse in Maldives, bloggers can dedicate more posts on this topic for a week. I am supporting the urge with this post linking to the original post in Maldives Today.

Child sexual abuse is rampant in our society. Despite several cases of child sexual abuse being reported during the past months, society is still not taking a strong stand against it, and the government authorities are slow in taking action.
In the past, we had reported how Maldives has become a Paradise for paedophiles and how easily paedohpiles are allowed to continue preying on children in the Maldives. The government is at times sympathetic with paedohpiles rather than the victims as obvious from the case of the Goidhoo Imam who is allowed to remain within the community because he happens to be the DRP head in the island.
On Children’s Day in Maldives, we urge all bloggers and individuals involved in citizen media to take a unified stand against child sexual abuse in our country. As part of a drive of Bloggers against Child Sexual Abuse in Maldives, you can dedicate more posts on this topic for a week.
We have to keep the topic under discussion continuously.

Search begins for missing 13-year-old in Dhidhdhoo

May 7, 2008

Residents of Haa Alifu atoll Dhidhdhoo began a search for a 13-year-old boy who had gone missing from the island, Sunday morning.

The Island Chief of Dhidhdhoo Zakariyya Hussain said that the search for the missing boy, Hussain Irufaash, had been started by his parents.

“The family reported the missing kid around 11:00am,” Hussain said yesterday afternoon. “We called for a search and the residents of the island have been searching for him since.”

The Island Chief also said that the Irufaash, who is studying in Grade 7 of the Island School, was living with an uncle and had been seen at home earlier that morning.

“It rained a little this morning here,” he said. “His grandfather said that Irufaash had complained of a stomachache during that time. That was before 11:00am. He went missing after that.”

The Island Office said yesterday afternoon that the residents of the island were still searching for the missing kid.

News from: Haveeru Online

NGOs Protest Against The Release Of Child Abuse Suspects

May 3, 2008

Two local NGOs today spoke out to condemn the release of suspected child sex offenders during the investigation of their cases, with at least two suspects known to be currently at large in the capital, Malé.

One, Hama Jamiyya, issued a statement saying: “Child abusers …are a dangerous threat to society, and it is an obligation of the State to keep those alleged to have committed such serious crimes, especially sexual crimes against children, under arrest and isolated from children.”

A second, Maldivian Detainee Network, joined the outcry, with co-ordinator Shahindha Ismail saying, “If the State does not protect children, then who is going to?”

Suspects

One suspected abuser, Adnan Hussein, a director at the President’s Office, was arrested in March on suspicion of sexually abusing two children, with his case currently under investigation by police.

He was on house arrest until 28 April, but reliable sources indicate he was seen “at the waterfront meeting his wife and son” whilst under house arrest. On 28 April he was released and is now at large.

Meanwhile, a lance corporal in the Maldives National Defence Force (MNDF), accused of repeated abuse of a six-year-old child, is at liberty whilst his case proceeds through the courts.

He has not been taken into custody despite allegations of physical abuse, which the child’s family say are backed by medical evidence.

Regulation

Sentencing on sex offences was changed in early February so that for crimes committed after that date, child abusers will face jail rather than a banishment sentence.

At that time, gender minister Aishath Mohamed Didi said: “Banishment gave [offenders] access to other children, which is a clear violation of those children’s rights.”

Meanwhile current regulations state that for offences including terrorism, drug dealing and gang violence, suspects must be kept in custody whilst their cases are investigated and proceed through the courts.

But child sex offences are not on the list, though the Child Protection Authority (CPA) recommends alleged offenders should be kept in custody until a verdict if the investigation indicates guilt.

Shahindha, of Detainee Network, said on Thursday: “When we compare [sex abuse] with the other categories where offenders are not released, sexual offenders are just as much of a menace to society as drug traffickers or gang fighters.”

Change

Both Hama Jamiyya and Detainee Network called for a change in regulations, with Hama Jamiyya pointing out: “According to Law No. 5/78, judges and magistrates must, even after investigation is completed, refer to the type of crime committed and the threat [the suspect] poses to the community, and can decide to keep the alleged offender under arrest until Court proceedings are over and a ruling issued.”

This means current law could be used to ensure child abuse suspects are detained, the NGO said, calling upon the state “to immediately lock up all alleged child abusers that currently remain free.”

Child abuse suspect Ali Rasheed, the imam whose case shocked the island of Baa atoll Goidhoo in May 2007 when five young girls accused him of using Qur’an classes to molest them, remains at large almost a year after the case was first reported to police.

News from: Minivan News

A Flash Back

April 30, 2008

It’s been quite a while this blog has not been updated. Well, I have my own set of excuses for that. After such a long time of inactivity, it’s time for a flash back into the history. Along the way into the past couple of months a number of child abuse cases have raised up and has quite been talked about in the media. More and more people are getting aware about the worsening situation. More and more people are concered and discussing about the issue of child abuse in Maldives.

 • On the 15th of September 2007, Jazeera Daily reported that a video of a 9 year old child being engaged in sex with an adult male, was being circulated around Male’ and that they have received a copy of it too.
 • On the 03rd of October 2007, Jazeera Daily reported that the father of an 11 year old girl has been presented to the police station of Alifu Dhaalu atoll Himandhoo in charge of the 11 year old girl been married. The father has defended against the charges saying that the gossip around the island that the girl has been married is indeed wrong.
 • On the 04th of October 2007, Haveeru Online reported that police have arrested two people in Raa atoll Maduvvaree on charges of sexually assaulting an eight-year-old child. According to a close friend of the victim’s family the assault had taken place that Tuesday night while the child had been sleeping.
 • On the 12th of November 2007, Minivan News highlights once again the case of an Imam accused of serial child abuse remaining free on his home island, six months after police promised to investigate. “Family attempts to bring the case to the attention of authorities in Malé have met with silence, fuelling growing sentiment on Baa Atoll Goidhoo that the Government is turning a blind eye to child abuse on the island.” says Abdulla Jaisham of Minivan News.
 • On the 17th of November 2007, Haveeru Online reports that a 15 year old girl who went to Hithadhoo Regional Hospital in Addu has been allegedly sexually abused by a physiotherapist there. The person who is alleged to have committed this act is an Indian national working at the hospital. He had asked everyone to keep out of the physiotherapy room and was inside, alone with the girl, when she suddenly screamed and burst out of the room.
 • On the 26th of December 2007, Jazeeera Daily reported that a step father has sexually abused his six year old step child and the case has been presented to court. Haveeru Online also has reported the same case an Jazeera Daily reported on 31st December that the step father has been sentenced for three year for jail.
 • On the 05th of January 2008, Jazeera Daily reported that an 18 year old girl who has previously killed her child after giving birth, has again given birth in Dhanbidhoo. Haveeru Online reported the same case on the very next day.
 • On the 04th of February 2008, Jazeera Daily reported rape of a 14 year olf girl in Gaafu Dhaalu Rathafandhoo. The girl was raped twice in two different nights. Haveeru Online has also reported the same case.
 • On the 11th of February 2008, Haveeru Online reports that A 17 year old has hanged herself in Alif Dhaalu atoll Mahibadhoo.
 • On the 13th of February, Haveeru Online reported that an 18 year old girl has been raped by a gang of four in Raa atoll Ungoofaaru.
 • On the 19th of february 2008, Haveeru Online has reported that a 39 years old man has been arrested by the Police in Fuvah Mulah for the alleged sexual abuse of a thirteen year old girl. Minivan News has reported the same case too.
 • On the 17th of February 2008, Jazeera Daily has reported that an 11 month old baby has been found dead and taken to hospital in Addu. The baby has been allegedly killed by its own mother who already has six children. It was reported that there was a fight with the husband as she got pregnant with the baby. Haveeru Online has also reported the case.
 • On the 24th of February 2008, Minivan News reported that Ali Hassan, 66, Imam of Gnaviyani atoll Fuvahmulak, was accused of molesting and raping a ten-year-old girl. Miadhu Daily reported the same case.
 • On the 15th of March 2008, Haveeru Online reported that a 48 year old was being held for investigation on suspicion of the sexual abuse of several children from one family. According to the report, the children were not of the same parents, but are related. Miadhu Daily reported the case too.
 • On the 17th of March 2008, Haveeru Online reported that a director at the President’s Office has been held while on his way to travel abroad; at Hulule International Airport. The man is accused of having sexually abused his daughter who did her GCE OLevel last year. An update from Jazeera says that the abuse was taken up with the mother, by the victim about eight months ago. It also confirmed that the mother had reported the case to the Police.
 • On the 06th of April 2008, Minivan News reported that A family have accused a lance corporal in the Maldives National Defence Force (MNDF) of repeatedly abusing their six-year-old child in the capital, Malé, after “grooming” her with gifts and chocolates.

All these cases added up, we can understand the seriousness of the current situation of child abuse in Maldives. Moreover, the issue is being taken up more broadly in the CAWM facebook group.